Yr Ucheldiroedd Mae safleoedd ar yr ucheldir lle gellir casglu dŵr yfed, atal llifogydd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy (ynni gwynt a dŵr). Yma mae da byw yn pori ac, yn ogystal â chynhyrchu bwyd, mae yma gynefinoedd pwysig ar gyfer bioamrywiaeth a chadw carbon. Mae tirluniau a golygfeydd yr ardal yn ysbrydoli, mae yma dawelwch a gwahanol gyfleoedd i hamddena megis heicio, dringo, archwilio ogofeydd a beicio mynydd.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Adfer Cors Waun Fignen Felen

Pyllau glo a chwareli O’r pyllau glomwynau a’r chwareli’n daw deunydd crai ar gyfer gwaith adeiladu, gweithgynhyrchu a chynhrchu ynni. Pan fydd y rhain yn cau, gall prosiectau adfer gynnig cynefinoedd newydd i fywyd gwyllt a thir ar gyfer hamddena neu ddatblygu.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Coetiroedd Mae Coetiroedd yn cynhyrchu deunydd crai ar gyfer ar gyfer adeiladu, gweithgynhyrchu a chynhrchu ynni. Maen nhw hefyd yn adnodd gwych ar gyfer hamddena ac yn ddosbarth awyr agored lle gellir dysgu yn ogystal â chynnal bioamrywiaeth a chadw carbon. Mae coed a gwahanol lystyfiant hefyd yn gwarchod pridd rhag erydu, yn sefydlogi llethrau ac yn helpu i atal llifogydd drwy amsugno dŵr glaw.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Parciau Gwledig Mae Parciau Gwledig yn cynnal twristiaeth ac yn ein galluogi i fwynhau a gwerthfawrogi treftadaeth naturiol, hanesyddol a diwylliannol yr ardal. Gellir rheoli gwarchodfeydd natur a safleoedd dynodedig eraill i warchod bioamrywiaeth, daeareg, archaeoleg, tirluniau a threftadaeth yn ogystal a’n galluogi i fwynhau a dysgu am y nodweddion hyn.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Coed Mae coed mewn ardaloedd trefol yn gallu cymedroli tymheredd, darparu cysgod, cynyddu bioamrywiaeth ac hyrwyddo iechyd a lles. Drwy blannu coed ger ffyrdd ac ardaloedd diwydiannol gellir gwella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Prosiect Cwm Tawe Isaf

Mannau gwyrdd a pharciau Mae mannau gwyrdd a pharciau mewn ardaloedd trefol yn gwella iechyd ac ansawdd bywyd. Maen nhw hefyd yn cynnal bioamrywiaeth drwy wella’r cysylltiad rhwng ardaloedd o gefn gwlad.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Parc Cymunedol Chwarel Rosehill

Pyllau dŵr ac ardaloedd o wlyptir Mae ardaloedd o byllau a gwlypdir yn helpu i reoli llif y dŵr, lleihau peryglon llifogydd ac yn cynnal bywyd gwyllt. Gall systemau draenio trefol wella ansawdd dŵr a lleihau’r pwysau ar garthffosydd a lleihau’r llygredd a achosir gan orlifiadau.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Cynllun Amddiffyn Llifogydd Bro Abertawe

Afonydd Mae afonydd yn goridorau bywyd gwyllt pwysig sydd hefyd yn cynnig llawer o gyfleoedd i hamddena megis pysgota, cerdded, caiacio a rhwyfo.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Cynhyrchu bwyd Mae cynhyrchu bwyd, ar ffermydd, rhandiroedd neu safleoedd tyfu cymunedol yn dibynnu ar gyflenwad o ddŵr croyw, ar bridd ffrwythlon ac ar fywyd gwyllt i beillio.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Gardd Gymunedol y Vetch

Y môr Mae’r môr yn chwarae rhan allweddol mewn rheoli’r hinsawdd, mae’n ffynhonnell bwysig o fwyd a chynnyrch eraill ac mae’n gallu cynhyrchu ynni adnewyddadwy (y llanw, gwynt a nerth tonnau). Mae’n cynnig llawer o gyfleoedd i hamddena ac mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer teithio a chludiant. Mae’r môr hefyd yn cynnal cyfoeth o fioamrywiaeth morol.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Twyni tywod a thraethau Mae’r twyni tywod a thraethau yn gallu amddiffyn rhag llifogydd difrodi’r arfordir. Maen nhw’n cynnig digonedd o gyfle i hamddena ond maen nhw hefyd yn gynefinoedd pwysig i fywyd gwyllt.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Ynni adnewyddadwy Daw ynni adnewyddadwy o’r gwynt, haul, afonydd, tonnau, llanw, biomas a’r ddaear ac mae’n lleihau’r peryglon sy’n codi o losgi tanwydd ffosil megis llygredd a newid hinsawdd.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Tyrbin Gwynt Cymunedol SA1 a Chynllun Ynni Eastside

Gwastraff a llygredd Mae gwastraff a llygredd, gan gynnwys gwastraff dynol, yn gallu cael ei gadw, ei reoli a’i drin gyda chymorth systemau a phrosesau naturiol. Gellir adfer hen safleoedd tirlenwi a rhai diwydiannol a’u defnyddio i godi tai, coetir, fel tir parc ac hyd yn oed i gynhyrchu bwyd.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei Feddwl

Bioamrywiaeth Mae bioamrywiaeth (amrywiaeth bywyd) yn bwysig ar gyfer cynhyrchu bwyd, cynnal peillio a chaderndid yn erbyn afiechydon a phla. Mae hefyd yn ffynhonnell wych o bleser a dysgu.

Dwedwch Wrthym Ni Beth Ydych Chi’n ei FeddwlGweld Enghreifftiau Lleol: Canolfan Bywyd Gwyllt a SoDdGA Blackpill
Cymorth

Beth i’w wneud

Rhowch y cyrchwr ar y ddelwedd i weld y manteision a ddaw i ni o’r amgylchedd naturiol. Cliciwch am ragor o wybodaeth, i ddweud wrthym beth ydych chi’n ei feddwl neu i weld enghraifft leol.